Kính gửi Quý Cổ đông Công ty,

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Hãng Sơn Đông Á

Căn cứ  Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13;

Căn cứ Đơn xin thôi việc của Ông. Trần Tuấn Kình,

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc CTCP Hãng Sơn Đông Á;

Super Kamagra buy online, acquire clomid. Hội đồng Quản trị Công ty quyết định:

  1. Bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông. Trần Tuấn Kình kể từ ngày 15/06/2018.
    Các chế độ nghỉ việc đối với Ông. Trần Tuấn Kình thực hiện theo Quy chế Công ty.

  2. Bổ nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông. Nguyễn Quốc Quyền kể từ ngày 01/06/2018.
    Các chế độ tiền lương, thưởng,…đối với Ông. Nguyễn Quốc Quyền thực hiện theo Quy chế Công ty.

Vậy, Hội Đồng Quản trị xin thông báo tới Quý Cổ đông được biết.
Quý Cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết tại đây!