Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tài chính riêng Quý II năm tại đây!

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý II năm 2018 tại đây!