Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 June 27, 2020

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết, biên bản và các tài liệu theo địa chỉ dưới đây: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 Biên bản ĐHĐCĐ 2020 Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Tờ trình...

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 June 13, 2020

Thông báo mời họp Chương trình họp ĐHCĐ Giấy xác nhận tham dự Đại hội Giấy ủy quyền tham dự Đại hội Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Thông báo về việc ứng cử/đề cử thành viên...

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 June 13, 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Hãng Sơn Đông Á Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Thông báo chốt quyền để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 May 20, 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổphần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Ávề ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt quyền...

Báo cáo tài chính Quý I/2020 May 2, 2020

Quý Cổ đông tải BCTC Quý I/2020:– BCTC riêng– BCTC Hợp nhất

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán April 11, 2020

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC đã kiểm toán năm 2019 dưới đây:1. BCTC Công ty mẹ.2. BCTC hợp nhất.

Thông báo về việc gia hạn CBTT liên quan tới BCTC kiểm toán năm 2019 March 31, 2020

Quý Cổ Đông tải toàn văn Thông báo tại đây!

Thông báo về việc chấp thuận gia hạn thời gian nộp BCTC Quý/Năm 2020 February 13, 2020

Quý Cổ đông tải toàn văn thông báo tại đây!

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019 January 21, 2020

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Quý IV năm 2019 Công ty mẹ tại đây! Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Quý IV năm 2019 Hợp nhất tại đây!

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 January 21, 2020

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tại đây!

Trang 1 of 3312345...102030...Last »


HOTLINE: 0243 6983471