Báo cáo tài chính Quý III/2021 October 31, 2021

Quý Cổ đông tải toàn văn Báo cáo tại đây: BCTC Công ty mẹ Quý 3.2021 BCTC Hợp nhất Quý 3.2021

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 October 26, 2021

Kính gửi:       Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);                         Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;                         Quý Khách hàng; Quý Nhà Cung cấp;             Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0102073938 do Sở...

Nghị quyết HĐQT Công ty thông qua Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của của HĐQT Công ty October 2, 2021

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết theo địa chỉ dưới đây: Nghị quyết HĐQT Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Quy chế hoạt động của...

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 October 1, 2021

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết, Biên bản theo địa chỉ dưới đây: Nghị quyết, Biên bản Đại hội Tờ trình Đại hội

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 September 22, 2021

Quý Cổ đông tải tài liệu Đại hội tại đây: Mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội Quy chế làm việc Tờ trình tại Đại hội Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ Tờ trình Phương án phát hành...

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 September 9, 2021

Kính gửi: Quý cổ đông – Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Hãng sơn Đông Á (HDA) trân trọng kính mời Quý vị cổ đông tới dự họp Đại...

Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chốt quyền để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 August 10, 2021

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết và Thông báo chốt quyền tại đây!

Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại CTCP Hãng Sơn Đông Á August 9, 2021

Quý Cổ đông tải toàn văn Thông báo tại đây!

Báo cáo tài chính Quý II/2021 July 31, 2021

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Riêng Quý II/2021 tại đây! Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Hợp nhất Quý II/2021 tại đây!

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 April 27, 2021

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết, Biên Bản Đại hội tại đây!

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 April 12, 2021

Quý Cổ đông tải tài liệu theo địa chỉ dưới đây: Mẫu Xác nhận tham dự Mãu Ủy quyền tham dự Chương trình ĐHCĐ 2021 Báo cáo của HĐQT Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Báo cáo của Ban...

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 April 12, 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Hãng Sơn Đông Á Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Trang 1 of 1812345...10...Last »


HOTLINE: 0243 6983471