Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 (Đại hội) của Công ty, cụ thể như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á
 • Mã chứng khoán: HDA
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá giao dịch:              10.000 VNĐ/Cổ phiếu.      
 • Sàn giao dịch: HNX
 • Ngày đăng ký cuối cùng:  15/11/2019
 • Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
 • Nội dung chi tiết:
 • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.
 • Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
 • Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
 • Nội dung họp:  
  • Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất và phân phối sản phẩm của Công ty.
  • Các vấn đề liên quan khác  thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Vậy, Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông nắm được và thực hiện.