Cổ đông

Cổ đông 07/Th4/2022

NGHỊ QUYẾT: PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CỔ PHIẾU KHÔNG ĐẶT MUA HẾT

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á tại đây

Bài viết liên quan