Cổ đông

Cổ đông

2024

28/04

Cổ đông 28/Th4/2024

Báo cáo tài chính Quý 1/2024

Công ty CP Hãng sơn Đông Á gửi quý cổ đông Báo cáo Tài chính quý 1/2024. Báo cáo hợp nhất tại đây. Báo cáo riêng tại đây.