Cổ đông

Cổ đông 31/Th3/2024

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

Công ty CP Hãng sơn Đông Á gửi quý cổ đông Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.

Báo cáo hợp nhất tại đây

Báo cáo riêng tại đây

 

Bài viết liên quan