Cổ đông

Cổ đông 08/Th5/2023

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty CP Hãng sơn Đông Á trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”. Toàn văn thư mời tại đây.

Bài viết liên quan