Cổ đông

Cổ đông 01/Th4/2023

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022

Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á thông báo Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022. Quý Cổ đông quan tâm có thể đọc Báo cáo hợp nhất tại đây và Báo cáo riêng tại đây.

Bài viết liên quan