Cổ đông

Cổ đông 29/Th11/2022

HDA thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

  • Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á.
  • Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á.
  • Trụ sở chính: Số 59 đường Thiên Đức, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: 024 3698 3471 Fax: 024 3698 3786

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

  • Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á.
  • Mã chứng khoán : HDA.
  • Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
  • Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần.
  • Sàn giao dịch : HNX.
  • Ngày đăng ký cuối cùng : 12/12/2022.

Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền;

Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

 

Toàn văn thông báo Quý Cổ đông tải tại địa chỉ tại đây!

Bài viết liên quan