Cổ đông

Cổ đông, Tin tức 26/Th10/2021

Thông báo thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11

Kính gửi:       Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);

                        Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

                        Quý Khách hàng; Quý Nhà Cung cấp;

            Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0102073938 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 22/10/2021, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty chúng tôi như sau:

  • Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á
  • Mã chứng khoán: HDA
  • Địa chỉ trụ sở chính: Số 59 đường Thiên Đức, Thị Trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
  • Điện thoại: 0243 6983471               
  • Website: www.hangsondonga.com.vn        
  1. Lý do thay đổi (nếu có): Thay đổi thông tin giấy tờ pháp lý cá nhân (thẻ căn cước công dân) của Tổng Giám đốc tại vị trí người đại diện theo pháp luật của Công ty; Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp theo nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.
  2. Ngày có hiệu lực: 22/10/2021.
  3. Ngày Công ty nhận được Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: 26/10/2021.
  4. Thông tin trên đã được Công ty đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2021 tại địa chỉ: https://hangsondonga.com.vn (mục “Quan hệ cổ đông”)

Trân trọng thông báo!

Tài liệu đính kèm: ĐKKD thay đổi lần thứ 11;

Bài viết liên quan