Cổ đông

Cổ đông, Tin tức 05/Th4/2023

Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á

Mã chứng khoán: HDA

Mã ISIN: VN000000HDA3

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch:  10.000 VNĐ/Cổ phiếu.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng:  26/04/2023

  1. Lý do và mục đích

– Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

  1. Nội dung cụ thể:

 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

– Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

– Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

– Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

– Nội dung họp:  Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Quý Cổ đông tải toàn văn Thông báo tại đây!

Bài viết liên quan