Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC riêng Quý IV năm 2018 tại đây!

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Hợp nhất Quý IV năm 2018 tại đây!