Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Riêng Quý 3/2019 tại đây!

Quý Cổ đông tải toàn văn BCTC Hợp nhất Quý 3/2019 tại đây!