Quý Cổ đông vui lòng tải toàn văn BCTC riêng Quý IV năm 2020 tại đây!

Quý Cổ đông vui lòng tải toàn văn BCTC Hợp nhất Quý IV năm 2020 tại đây!