Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết và Thông báo chốt quyền tại đây!