Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ tại đây!