Tin tức

Tin tức 01/Th10/2021

Nghị quyết, Biên bản Đại hội cổ đông bất thường năm 2021

Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết, Biên bản theo địa chỉ dưới đây:

  1. Nghị quyết, Biên bản Đại hội
  2. Tờ trình Đại hội

Bài viết liên quan