Tin tức

Tin tức 17/Th3/2021

Nghị quyết HĐQT Công ty về việc thông qua phương án chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi:      Quý Cổ đông

Công ty CP Hãng Sơn Đông Á (Công ty) trân trọng thông báo tới Quý vị Cổ đông của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Đại hội), cụ thể như sau:

  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á
  • Mã chứng khoán: HDA
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá giao dịch:  10.000 VNĐ/Cổ phiếu.     
  • Sàn giao dịch: HNX
  • Ngày đăng ký cuối cùng:  06/04/2021
  • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
  • Nội dung chi tiết:

            – Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

            – Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

            – Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

            – Nội dung họp:  Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

Vậy, Công ty xin trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông nắm được và thực hiện

Quý Cổ đông vui lòng xem toàn văn Nghị quyết và Thông báo tại đây!

Bài viết liên quan