Tin tức

Tin tức 16/Th12/2017

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ 1

[:vi]Tài liệu ĐHCĐ Bất thường năm 2017 lần thứ 1:

 1. Giấy tham dự đại hội.
 2. Giấy ủy quyền tham dự đại hội.
 3. Chương trình đại hội.
 4.  Quy chế tổ chức đại hội.
 5. Dự thảo thể lệ biểu quyết tại đại hội.
 6. Dự thảo điều lệ sửa đổi .
 7. Dự thảo quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 8. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cialis Professional online, order Zoloft.
 9. Dự thảo Biên bản đại hội.
 10. Dự thảo Nghị quyết đại hội.
 11. Tổng hợp một số nội dung chính thay đổi trên Dự thảo Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty

[:en] [:]

Bài viết liên quan