Tin tức

Tin tức 13/Th6/2020

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

 1. Thông báo mời họp
 2. Chương trình họp ĐHCĐ
 3. Giấy xác nhận tham dự Đại hội
 4. Giấy ủy quyền tham dự Đại hội
 5. Thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
 6. Thông báo về việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2020-2025
 7. Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025
 8. Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT
 9. Báo cáo tổng kết kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc
 10. Báo cáo hoạt động của BKS tại ĐHCĐ năm 2020
 11. Nội dung các tờ trình tại Đại hội
 12. Dự thảo Biên bản Đại hội
 13. Dự thảo Nghị quyết Đại hội
 14. Mẫu phiếu biểu quyết

Tài liệu tiếp tục được cập nhật!

Bài viết liên quan