Tin tức

Tin tức 20/Th5/2020

Thông báo chốt quyền để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông
Công ty Cổphần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Ávề ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt quyền tham dự Đạihội đồng cổ đông thường niên năm 2020(Đại hội) của Công ty, cụ thể như sau:
-Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á
– Mã chứng khoán: HDA
– Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá giao dịch:10.000 VNĐ/Cổ phiếu.
– Sàn giao dịch: HNX
– Ngày đăng ký cuối cùng:10/06/2020
– Lý do và mục đích:Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
– Nội dung chi tiết:
– Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
– Tỷ lệ thực hiện:01cổ phiếu–01 quyền biểu quyết
– Thời gian thực hiện:Công ty sẽ thông báo sau.
– Địa điểm thực hiện:Công ty sẽ thông báo sau.
– Nội dung họp:Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
đông;
Toàn văn Thông báo Quý Cổ đông tải tại đây!

Trân trọng!

Bài viết liên quan