Tin tức

Tin tức 12/Th3/2019

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

[:vi]Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á trân trọng thông báo tới Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Đại hội) của Công ty, cụ thể như sau:

 • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hãng Sơn Đông Á
 • Mã chứng khoán: HDA
 • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá giao dịch:  000 VNĐ/Cổ phiếu.
 • Sàn giao dịch: HNX
 • Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2019
 • Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 • Nội dung chi tiết:
 • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 • Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 • Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo
 • Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
 • Nội dung họp: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Quý Cổ đông tải toàn văn Thông báo tại đây![:]

Bài viết liên quan