Quý Cổ đông tải tài liệu Đại hội tại đây:

 1. Mẫu Ủy quyền tham dự Đại hội
 2. Quy chế làm việc
 3. Tờ trình tại Đại hội
  1. Tờ trình Phương án tăng vốn điều lệ
  2. Tờ trình Phương án phát hành ESOP
  3. Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề ĐKKD
  4. Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty
  5. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
  6. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
  7. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty
 4. Dự thảo Biên bản Đại hội
 5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

Tài liệu tiếp tục được cập nhật!