Quý Cổ đông tải toàn văn Nghị quyết và Biên bản ĐHCĐ tại đây!